Inschakelen letselschadeadvocaat


Je hebt letselschade opgelopen waarvoor iemand anders (mogelijk) aansprakelijk is.

Wanneer begin je een zaak en neem je een advocaat in de arm? Dat kan in verschillende

stadia.

Stadium 1: bewijs verzamelen

Allereerst kan de situatie zich voordoen dat je vermoedt dat iemand aansprakelijk is

voor jouw schade, maar je weet niet zeker of dat zo is en of je dit kan bewijzen. Er zal

eerst bewijs verzameld en onderzocht moeten worden over de toedracht. Wat is er

gebeurd en wat blijkt er uit bijvoorbeeld het medisch dossier, foto’s, filmpjes, zijn er

beelden van beveiligingscamera’s of zijn er getuigen? Was er politie ter plaatse? Zijn er

andere bewijsmiddelen te verzamelen, zoals contracten, brieven, et cetera? Veel

bewijzen kun je zelf verzamelen, maar als je bijvoorbeeld getuigen wil horen voor de

rechter, dan zal je een advocaat moeten inschakelen. In dit stadium is de

aansprakelijkheid (nog) niet erkend, dus dan komen de kosten in principe voor eigen

rekening. Dit kan anders zijn als je recht hebt op een toevoeging of als je een

rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten.

Stadium 2: haalbaarheidsonderzoek

Als de bewijzen zijn verzameld, maar je weet niet zeker of iemand aansprakelijk is, dan

kan een advocaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. In zaken waar mogelijk een

medische fout is gemaakt kan het nodig zijn om eerst een medisch adviseur, een arts, in

te schakelen die de zaak medisch beoordeelt. Dit regelt de advocaat. Op basis van het

medisch advies maakt de advocaat een juridische beoordeling. Ook in dit stadium is de

aansprakelijkheid nog niet erkend, waardoor de juridische kosten niet altijd worden

vergoed.

Is een zaak voldoende haalbaar? Dan is de kans groot dat (verzekeraar van) de

wederpartij de aansprakelijkheid erkent, waarna je in stadium 3 belandt. Is een zaak

niet voldoende haalbaar? Laat je dan goed adviseren over het al dan niet voortzetten

van de zaak.

Stadium 3: erkennen aansprakelijkheid

Als de aansprakelijkheid wordt erkend door (de verzekeraar van) de

schadeveroorzakende partij, dan kun je beginnen met het schaderegelingstraject. Je

kunt dan een advocaat inschakelen op kosten van de wederpartij. De juridische kosten

worden in dit stadium namelijk gezien als jouw schade en deze moet binnen redelijke

grenzen worden vergoed.

Overstappen naar een andere advocaat

Tot slot kan het voorkomen dat je al een advocaat of jurist hebt ingeschakeld in jouw

letselschadezaak en dat je een overstap wil maken naar een andere advocaat. Het staat

je vrij om de overstap te maken, maar een overstap is niet altijd kosteloos. De

aansprakelijke partij betaalt namelijk niet altijd de overdrachtskosten, nu het inlezen

van een dossier bijvoorbeeld kan worden gezien als dubbel werk. Hierover kun je

afspraken maken met de nieuwe advocaat. Het kan bijvoorbeeld uitmaken of je al eens

eerder bent overgestapt, wat er door je vorige advocaat in rekening is gebracht en of er

een discussie speelt met de wederpartij over de redelijkheid van de kosten. Bestaat er

een schil tussen jou en jouw vorige belangenbehartiger, bijvoorbeeld over de kosten?

Vraag de nieuwe advocaat dan om je hierbij te helpen.

Terug naar het overzicht