Algemene Voorwaarden voor dienstverlening door van Wassenaer Wytema letselschade advocaten & mediation

 1. De openbare maatschap
  Van Wassenaer Wytema letselschade advocaten & mediation is een openbare maatschap, gevestigd te Haarlem

 2. Definities
  a. VanWW: de openbare maatschap als genoemd in artikel 1
  b. De advocaat: een advocaat die werkzaam is bij VanWW
  c. Cliënt: de contractspartij van de advocaat die de opdracht aanvaardt.

 3. Reikwijdte algemene voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de advocaat gesloten overeenkomsten, ongeacht in welke hoedanigheid deze worden verricht (advocaat, mediator, bindend adviseur of anderszins). De voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten. De cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met deze voorwaarden.

 4. Opdracht
  Vanww is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VanWW ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de door vanww verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

 5. Derden
  Bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden zal VanWW zo mogelijk vooraf overleggen met de cliënt en bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VanWW is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden bij de uitvoering van de diensten. VanWW heeft recht enige beperking van aansprakelijkheid die een derde partij mocht hebben bedongen namens de cliënt te aanvaarden.

 6. Beperking van de aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid van VanWW in verband met door of namens haar verrichte of nog te verrichten werkzaamheden in het kader van de opdracht van de cliënt en of in verband met het hierna in artikel 8 en 10 bepaalde, is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door VanWW afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald voor het desbetreffende geval. Indien om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Vanww beperkt tot het in het kader van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van €25.000, =

 7. Honorarium en verschotten
  De kosten van uitvoering van de opdracht door de advocaat omvatten uitsluitend honorarium inclusief verschotten. Alle te declareren uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en zijn exclusief BTW, doch inclusief kantoorkosten, tenzij anders overeengekomen. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief, dat jaarlijks wordt geïndexeerd.

  Voorschot
  De advocaat kan van de cliënt een voorschot verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht aan te vangen, dan wel een tussentijds voorschot vragen alvorens de uitvoering van de opdracht voort te zetten. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste openstaande declaraties, ook als het gaat om eenzijdige beëindiging van de opdracht door de cliënt.

 8. Betaling
  De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 21 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders hebben afgesproken. Na het verstrijken van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. De advocaat is dan gerechtigd om een kosteloze aanmaning te sturen waarin nogmaals betaling wordt gevorderd van de openstaande factuur en verschuldigdheid van de wettelijke rente over het openstaande bedrag. Wanneer binnen 14 dagen na deze aanmaning het verschuldigde alsnog wordt voldaan, worden er geen incassokosten berekend. Zo niet, is VanWW gerechtigd om incassokosten door te berekenen, vermeerderd met de BTW daarover. Indien er niet wordt betaald is VanWW gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, of te beëindigen nadat de opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. VanWW is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de opschorting of beëindiging van deze werkzaamheden. De cliënt komt geen beroep toe op opschorting of verrekening van verschuldigde declaraties.

 9. Vernietiging dossiers
  Het dossier wordt gedurende 7 jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard waarna het  VanWW vrijstaat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

 10. Stichting derdengelden VanWW
  VanWW heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting  derdengelden  VanWW, welke ten behoeve van VanWW de voor advocaten verplichte derdengeldrekening beheert. VanWW sluit mede namens Stichting derdengelden VanWW iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van, of op enige wijze in verband staat met het door enige bank niet hebben voldaan aan haar verplichtingen. Behoudens schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn VanWW en stichting derdengelden VanWW gerechtigd voor of van de cliënt ontvangen gelden te verrekenen met of aan te doen wenden ter betaling van hetgeen de cliënt aan VanWW verschuldigd is.